【仙吕】点绛唇_辞朝宁可身原文,翻译,赏析_拼音版_作者不忽木 

【仙吕】点绛唇_辞朝宁可身

作者:不忽木 朝代:元代
【仙吕】点绛唇_辞朝宁可身原文
辞朝

宁可身卧糟丘,赛强如命悬君手。寻几个知心友,乐以忘忧,愿作林泉叟。

【混江龙】布袍宽袖,乐然何处谒王侯。但樽中有酒,身外无愁。数着残棋江月晓,一声长啸海门秋。山间深住,林下隐居,清泉濯足,强如闲事萦心。淡生涯一味谁参透,草衣木食,胜如肥马轻裘。

【油葫芦】虽住在洗耳溪边不饮牛,贫自守,乐闲身翻作抱官囚。布袍宽褪拿云手,玉箫占断谈天口。吹箫伤伍员,弃瓢学许由。野云不断深山岫,谁肯官路里半途休。

【天下乐】明放着伏事君王不到头,休、休,难措手,游鱼儿见食不见钩。都只为半纸功名一笔勾,急回头两鬓秋。

【那吒令】谁待似落花般莺朋燕友,谁待似转灯般龙争虎头,你看这迅指间乌飞兔走。假若名利成,至如田园就,都是些去马来牛。

【鹊踏枝】臣则待醉江楼,卧山丘,一任教谈笑虚名,小子封侯。臣向这仕路上为官倦首,枉尘埋了锦带吴钩。

【寄生草】但得黄鸡嫩,白酒熟,一任教疏篱墙缺茅庵漏。则要窗明炕暖蒲团厚,问甚身寒腹饱麻衣旧。饮仙家水酒两三瓯,强如看翰林风月三千首。

【村里迓鼓】臣离了九重宫阙,来到这八方宇宙。寻几个诗朋酒友,向尘世外消磨白昼。臣则待领着紫猿,携白鹿,跨苍虬。观着山色,听着水声,饮着玉瓯,倒大来省气力如诚惶顿首。

【元和令】臣向山林得自由,比朝市内不生受。玉堂金马间琼楼,控珠帘十二钩。臣向草庵门外瀛洲,看白云天尽头。

【上马娇】但得个月满舟,酒满瓯。则待雄饮醉时休,紫箫吹断三更后。畅好是休,孤鹤唳一声秋。

【游四门】世间闲事挂心头,唯酒可忘忧。非是微臣常恋酒,叹古今荣辱,看兴亡成败,则待一醉解千愁。

【后庭花】拣溪山好处游,向仙家酒旋篘。会三岛十洲客,强如宴公卿万户侯。不索你问缘由,把玄关泄漏。这箫声世间无,天上有,非微臣说强口。酒葫芦挂树头,打鱼船缆渡口。

【柳叶儿】则待看山明水秀,不恋您市曹中物穰人稠,想高官重职难消受。学耕耨,种田畴,倒大来无虑无忧。

【赚尾】既把世情疏,感谢君恩厚,臣怕饮的是黄封御酒。竹杖芒鞋任意留,拣溪山好处追游。就着这晓云收,冷落了深秋,饮遍金山月满舟。那其间潮来的正悠,船开在当溜,卧吹箫管到扬州。
【仙吕】点绛唇_辞朝宁可身拼音解读
cí cháo

níng kě shēn wò zāo qiū ,sài qiáng rú mìng xuán jun1 shǒu 。xún jǐ gè zhī xīn yǒu ,lè yǐ wàng yōu ,yuàn zuò lín quán sǒu 。

【hún jiāng lóng 】bù páo kuān xiù ,lè rán hé chù yè wáng hóu 。dàn zūn zhōng yǒu jiǔ ,shēn wài wú chóu 。shù zhe cán qí jiāng yuè xiǎo ,yī shēng zhǎng xiào hǎi mén qiū 。shān jiān shēn zhù ,lín xià yǐn jū ,qīng quán zhuó zú ,qiáng rú xián shì yíng xīn 。dàn shēng yá yī wèi shuí cān tòu ,cǎo yī mù shí ,shèng rú féi mǎ qīng qiú 。

【yóu hú lú 】suī zhù zài xǐ ěr xī biān bú yǐn niú ,pín zì shǒu ,lè xián shēn fān zuò bào guān qiú 。bù páo kuān tuì ná yún shǒu ,yù xiāo zhàn duàn tán tiān kǒu 。chuī xiāo shāng wǔ yuán ,qì piáo xué xǔ yóu 。yě yún bú duàn shēn shān xiù ,shuí kěn guān lù lǐ bàn tú xiū 。

【tiān xià lè 】míng fàng zhe fú shì jun1 wáng bú dào tóu ,xiū 、xiū ,nán cuò shǒu ,yóu yú ér jiàn shí bú jiàn gōu 。dōu zhī wéi bàn zhǐ gōng míng yī bǐ gōu ,jí huí tóu liǎng bìn qiū 。

【nà zhà lìng 】shuí dài sì luò huā bān yīng péng yàn yǒu ,shuí dài sì zhuǎn dēng bān lóng zhēng hǔ tóu ,nǐ kàn zhè xùn zhǐ jiān wū fēi tù zǒu 。jiǎ ruò míng lì chéng ,zhì rú tián yuán jiù ,dōu shì xiē qù mǎ lái niú 。

【què tà zhī 】chén zé dài zuì jiāng lóu ,wò shān qiū ,yī rèn jiāo tán xiào xū míng ,xiǎo zǐ fēng hóu 。chén xiàng zhè shì lù shàng wéi guān juàn shǒu ,wǎng chén mái le jǐn dài wú gōu 。

【jì shēng cǎo 】dàn dé huáng jī nèn ,bái jiǔ shú ,yī rèn jiāo shū lí qiáng quē máo ān lòu 。zé yào chuāng míng kàng nuǎn pú tuán hòu ,wèn shèn shēn hán fù bǎo má yī jiù 。yǐn xiān jiā shuǐ jiǔ liǎng sān ōu ,qiáng rú kàn hàn lín fēng yuè sān qiān shǒu 。

【cūn lǐ yà gǔ 】chén lí le jiǔ zhòng gōng què ,lái dào zhè bā fāng yǔ zhòu 。xún jǐ gè shī péng jiǔ yǒu ,xiàng chén shì wài xiāo mó bái zhòu 。chén zé dài lǐng zhe zǐ yuán ,xié bái lù ,kuà cāng qiú 。guān zhe shān sè ,tīng zhe shuǐ shēng ,yǐn zhe yù ōu ,dǎo dà lái shěng qì lì rú chéng huáng dùn shǒu 。

【yuán hé lìng 】chén xiàng shān lín dé zì yóu ,bǐ cháo shì nèi bú shēng shòu 。yù táng jīn mǎ jiān qióng lóu ,kòng zhū lián shí èr gōu 。chén xiàng cǎo ān mén wài yíng zhōu ,kàn bái yún tiān jìn tóu 。

【shàng mǎ jiāo 】dàn dé gè yuè mǎn zhōu ,jiǔ mǎn ōu 。zé dài xióng yǐn zuì shí xiū ,zǐ xiāo chuī duàn sān gèng hòu 。chàng hǎo shì xiū ,gū hè lì yī shēng qiū 。

【yóu sì mén 】shì jiān xián shì guà xīn tóu ,wéi jiǔ kě wàng yōu 。fēi shì wēi chén cháng liàn jiǔ ,tàn gǔ jīn róng rǔ ,kàn xìng wáng chéng bài ,zé dài yī zuì jiě qiān chóu 。

【hòu tíng huā 】jiǎn xī shān hǎo chù yóu ,xiàng xiān jiā jiǔ xuán chōu 。huì sān dǎo shí zhōu kè ,qiáng rú yàn gōng qīng wàn hù hóu 。bú suǒ nǐ wèn yuán yóu ,bǎ xuán guān xiè lòu 。zhè xiāo shēng shì jiān wú ,tiān shàng yǒu ,fēi wēi chén shuō qiáng kǒu 。jiǔ hú lú guà shù tóu ,dǎ yú chuán lǎn dù kǒu 。

【liǔ yè ér 】zé dài kàn shān míng shuǐ xiù ,bú liàn nín shì cáo zhōng wù ráng rén chóu ,xiǎng gāo guān zhòng zhí nán xiāo shòu 。xué gēng nòu ,zhǒng tián chóu ,dǎo dà lái wú lǜ wú yōu 。

【zuàn wěi 】jì bǎ shì qíng shū ,gǎn xiè jun1 ēn hòu ,chén pà yǐn de shì huáng fēng yù jiǔ 。zhú zhàng máng xié rèn yì liú ,jiǎn xī shān hǎo chù zhuī yóu 。jiù zhe zhè xiǎo yún shōu ,lěng luò le shēn qiū ,yǐn biàn jīn shān yuè mǎn zhōu 。nà qí jiān cháo lái de zhèng yōu ,chuán kāi zài dāng liū ,wò chuī xiāo guǎn dào yáng zhōu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】点绛唇_辞朝宁可身原文,【仙吕】点绛唇_辞朝宁可身翻译,【仙吕】点绛唇_辞朝宁可身赏析,【仙吕】点绛唇_辞朝宁可身阅读答案,出自不忽木的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林中华诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jlzjzx.cn/shi/59829.html

诗词类别

不忽木的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语